neprihlásený    


Meniny má Oto, 05.12.2023 Váš nákupný košik je prázdny. Nákupný košík | Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk |
 •   Vyhľadaj
  Hľadaný výraz zadajte s diakritikou.


Upozornujeme na nový e-shop www.RYBÁRCIME.sk


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(dalej len ako „obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok oznacuje  Roland Pavljuk – Q-RYB, so sídlom Urbánková 30, 04001 Košice, ICO: 37001884 ,DIC 1020033641, IC DPH SK1020033641  zapísaný /Okresný úrad Košice 1, odbor živnostenský a ochrany spotrebitela ,Hviezdoslavova 7,Košice 1 ,  sp.c.: Žo - 2000/05138/00002/KRI , reg.c. 2532/2000  (dalej len ako „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho :

E-mail: info@q-ryb.sk

Poštová adresa: Roland Pavljuk Q-RYB, Urbánkova 30, 04001 Košice

Bankové spojenie:

CSOB, a.s. císlo úctu: 113069223/7500

IBAN: SK29 7500 0000 0001 1306 9223

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Telefon: 055/7292792

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedný vedúci: Roland Pavljuk

Prevadzka: Roland Pavljuk, Rovníkova, Košice 04012

Obchodné meno: q-ryb.sk

Roland Pavljuk – Q-RYB, so sídlom Urbánková 30, 04001 Košice, IČO

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

043 79  Košice 1

tel.: 055/6220 781

e-mail: ke@soi.sk

http://www.soi.sk/

 

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

Clánok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovatelom internetovej stránky (e-shopu) je q-ryb.sk so sídlom  Urbánkova 30,Košice 04001
 2. Predávajúcim je q-ryb.sk  so sídlom Urbánkova 30, Košice 04001
 3. Dodávatelom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope https://www.q-ryb.sk/je , so sídlom Urbánkova 30, Košice 04001
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre úcely zákona, najmä zákona c. 102/2014 Z. z. sa spotrebitelom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je pocítacový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožnuje objednávanie tovarov a služieb na dialku prostredníctvom elektronického zariadenia.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednat (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).
 7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokial je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 8. Na vztah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na dialku a nejedná sa o vztah medzi poskytovatelom služieb informacnej spolocnosti a príjemcom služieb informacnej spolocnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokial medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

 

Clánok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konecné vrátane 20 % DPH[1].
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Clánok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplnit požadované údaje v objednávke a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.  
 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informacný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom dorucená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto clánku.
 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné menit alebo doplnat len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne císlo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zretelne neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
 5. Ak predávajúci nie je schopný splnit objednávku alebo jej cast v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávatela, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovat objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovat o com kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušit objednávku, pokial kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overit, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátit do 14 dní.

Clánok IV.

   Platobné podmienky

  1. Za tovar a služby v e-shope je možné platit nasledovnými spôsobmi:
 • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
 • platba pri osobnom prevzatí na predajni
 • platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí penažných prostriedkov na náš úcet,
 • platba na základe faktúry so splatnostou uvedenou vo faktúre,
 • platbu na základe darcekového poukazu.
 • Darcekový poukaz predstavuje predplatený objem penažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využit pri nákupe na základe dostatku volných predplatených penažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na nom. Nominálnu hodnotu darcekového poukazu je možné dohodnút s kupujúcim.

3     Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v cl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok

 • Predávajúci môže poskytnút kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zlavu z ceny za registráciu do e-shopu,
  2. zlavu za opakovaný nákup,
  3. zlavu na základe jednorazového zlavového kupónu,

5        Poskytované zlavy nie je možné kumulovat 

Clánok V.

Dodacie podmínky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslat kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podla kapacitných možností v co najkratšom case.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a cast z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnostou ciastocných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (danový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom

 1. kuriérskej spolocnosti DPD,so sídlom Technická 7, Bratislava 821 04
 2. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

Clánok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový úcet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán s dorucením na územie SR si za dopravné úctujeme:
  1. pri doprave kuriérskou spolocnostou s dorucením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,50 €
  2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) s dorucením na územie SR:
 • pri doprave kuriérskou spolocnostou s dorucením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,50 €
 1. Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnút aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže zaslat tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú cast objednávky dorucí dodatocne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude úctované žiadne dodatocné poštovné, okrem toho, ktoré bolo zapocítane v objednávke.

Clánok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1  Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste urcenom kupujúcim.

2   Tovar alebo služby, na ktoré sa vztahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybavit až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Clánok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovat objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podla špecifických požiadaviek spotrebitela alebo špeciálne pre jedného spotrebitela.

 

Clánok IX.

Právo spotrebitela vrátit tovar bez udania dôvodu a poucenie spotrebitela

 1. Spotrebitel má na základe zákona c. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ako „Zákon“) podla ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpit od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dna prevzatia tovaru,
 2. , ak si predávajúci splnil informacné povinnosti podla tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatnuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebitel má právo odstúpit od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 3. Spotrebitel je povinný, ak toto právo chce využit, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne dorucit najneskôr v posledný den urcenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho pocas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie odovzdat na poštovú prepravu najneskôr v posledný den lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatnit aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosici. Spotrebitel je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslat alebo dorucit osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola dorucená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dna odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúcame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporucene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využit nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplnit minimálne údaje s oznacením „*“ – hviezdickou. (http://www.rybarcimesk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 4. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá
 5. Prevádzkovatel e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona c. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázatelne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dna dorucenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátit peniaze skôr ako je mu dorucený tovar alebo spotrebitel nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebitel. 
 7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatnuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona c. 102/2014. Z.z.
 8. Spotrebitel znáša akékolvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkcnosti a vlastností tovaru.

Clánok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziat objednaný tovar,
  2. zaplatit za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovat neporušenost obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodat zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatocne zaslat zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamacný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Clánok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovatel neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spolocnosti ktorá zabezpecuje dorucenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovatelovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podla Zákona c. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovatel je povinný zabezpecit osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizacných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovatela sú povinní dodržiavat mlcanlivost vo vztahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 5. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 6. právo požadovat prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spocíva vo Vašom práve dožadovat sa akým spôsobom a na aké úcely sú Vaše údaje spracúvane, pricom túto požiadavku môžete adresovat na kontaktný e-mail.,
 7. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožnuje opravit osobné údaje ak sú neaktuálne,
 8. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovatel dalej spracúval osobné údaje,
 9. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 10. právo namietat spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 11. právo na prenosnost osobných údajov,
 12. právo podat podnet na dozorný orgán vo vztahu k spracúvaným osobným údajov.
 13. Prevádzkovatel od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na dorucenie, fakturacná adresa, telefónne císlo, e-mailová adresa. ...... (doplnit osobné údaje, ktoré reálne získavate)[1], ktoré sú spracúvané za úcelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre úcely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za úcelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpecenia dopravy ako aj úctovania v úctovníctve.

Prevádzkovatel poveril sprostredkovatela, ktorý je prevádzkovatelom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spolocnost Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, ICO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spolocnost Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, ICO: 43860599 aby v mene prevádzkovatela e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za úcelom hodnotenia kvality nákupu. Pre úcely tohto hodnotenie zašle sprostredkovatel jednorazový e-mail kupujúcemu s možnostou hodnotenia

 1. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o case kolko casu strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom pocítaci a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vdaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknut kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 2. Súbory cookies si môžete kedykolvek vymazat alebo ich zbieranie nastavit priamo v nastaveniach internetového prehliadaca. Ak chcete odmietnut zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadaci.

 

 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na úcely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 2. Osobné údaje pre e-mailové marketingové úcely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykolvek odvolat zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pricom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia polícka v užívatelskom úcte používatela (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívatelského úctu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používat na úcely e-mailového marketingu

 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na úcely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne císlo.
 2. Osobné údaje pre SMS marketingové úcely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne císlo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykolvek odvolat zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pricom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia polícka v užívatelskom úcte používatela (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívatelského úctu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používat na úcely e-mailového marketingu

 1. Clánok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

  1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podla ust. § 420 a nasl. Obcianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároven od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v urcenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnost uvedenú v cl. X bod 2. písm, a), podla ktorého je kupujúci povinný prevziat objednaný tovar. 
  2. Pri urcovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároven má právo si úctovat i ušlý zisk. 
  3. Predávajúci má právo aj neuplatnit si právo na náhradu škody alebo si uplatnit toto právo len z casti. 
 1. Clánok XIII.

Záverecné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo menit a doplnat tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamacné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamacných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Neoddelitelnou súcastou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamacné podmienky.
  3. Odoslaním objednávky kupujúci si precítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamacné podmienky.
  4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamacné podmienky sú k dispozícií v sídle spolocnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  6. Pokial spotrebitel nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnost obrátit sa na predávajúceho o žiadostou o nápravu. Ak predávajúci na žiadost o nápravu odpovie zamietavo alebo na nu neodpovie do 30 dní odo dna jej odoslania, spotrebitel má v zmysle § 12 zákona c. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebitelských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebitelských sporov s prevádzkovatelom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pricom spotrebitel má právo volby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebitelských sporov sa obráti. Spotrebitel zároven môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využit platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebitel na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  7. Inak neupravené vztahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddelitelných súcastiach (prílohách) sa riadia podla príslušných ustanovení predovšetkým Zákona c. 40/1964 Zb, Zákona c. 250/2007 Z.z., Zákona c. 102/2014 Z.z., Zákona c. 122/2013 Z.z., Zákona c. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona c. 513/1991 Z.z

.

 • V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednost pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddelitelných súcastí nadobúdajú platnost a úcinnost mája 2018

.

Reklamacné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

  1. Reklamovat je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebitela.
  2. Ak kupujúci je spotrebitel (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebitela a Obcianskeho zákonníka a týchto reklamacných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, zárucná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebitelom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a zárucná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevztahujú tieto reklamacné podmienky.
  3. Zárucná doba zacína plynút dnom prevzatia tovaru od prepravnej spolocnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v den jeho prevzatia.
  4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatnit bezodkladne u predávajúceho, a to hned po zistení vady.
  5. Zodpovednost za vady sa nevztahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
   1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
   2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
   3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podla návodu,
   4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
   5. poškodením tovaru nadmerným zatažovaním,
   6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpecnostnými predpismi alebo iným porušením zárucných podmienok.

               6        Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vynaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

                 7         Zodpovednost za vady sa nevztahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho casti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovat, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byt obmedzená na kratší cas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto oznaceniu tovar podlieha

 •  Reklamovaný tovar je potrebné zaslat na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniest na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabalit, aby pocas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúcame tovar zaslat doporucene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojit kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúcame priložit vyplnený Reklamacný list spolu s dokladom o kúpe.  Reklamáciu je potrebné zaslat výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 • Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za den uplatnenia reklamácie sa považuje den jej dorucenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie dorucit ihned, musí sa dorucit bez zbytocného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 • Predávajúci je povinný urcit spôsob vybavenia reklamácie ihned, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dna uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dna uplatnenia reklamácie. Po urcení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihned, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavit aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byt dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dnovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpit od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 • Práva kupujúceho pri uplatnovaní reklamácie:
  • ak ide o vadu, ktorú možno odstránit, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, vcas a riadne odstránená, pricom táto vada musí byt odstránená bez zbytocného odkladu,
  • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovat výmenu veci, alebo sa vada týka len súcasti veci, výmenu súcasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhladom na cenu tovaru alebo závažnost vady,
  • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymenit vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti,
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstránit a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstránitelné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väcší pocet vád vec riadne užívat,
  • ak ide o iné neodstránitelné vady, má kupujúci právo na primeranú zlavu z ceny veci.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skoncí reklamacné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skoncí reklamacné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zlavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamacného konania je spotrebitel informovaný v zákonnej lehote. 
 • Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenost obalu (podla pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovat pri preberaní tovaru, nakolko sa tovar pri preprave môže poškodit. Odporúcame kupujúcim rozbalit tovar a prezriet si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

        15  Tieto reklamacné podmienky sú neoddelitelnou súcastou všeobecných          obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykolvek menit aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho

16    Kontakt:Roland Pavljuk Q-Ryb, Urbánkova 30, Košice 04012

q-ryb@q-ryb.sk